Na osnovu člana 101. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst ( "Sl. novine TK" br. 10/20, 11/20, 8/21 i 11/21 ), Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koji su objavljeni u Dnevnom avazu dana 26.07.2021. godine i Ispravke i dopune konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje su objavljene dana 02.08.2021. godine u Dnevnom avazu, JU Mješovita srednja škola Tuzla donosi Liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i iste objavljuje dana 09.08.2021. godine u 09:30 sati na Oglasnoj ploči i Web stranici škole.

Liste su objedinjene u jednom PDF-u. Nakon što ih preuzmete sa URL-a, pronađite popis za poziciju koja vas zanima.


RANG LISTA KANDIDATA
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
skola@msstuzla.com