Profesionalna orijentacija je naučno-stručni postupak pomoću kojeg se pojedinci usmjeravaju u ona područja rada koja najbolje odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i društvenim potrebama i u kojima imaju najviše izgleda da uspiju.

Program profesionalnog usmjeravanja učenika u našoj školi bi se sastojao od niza aktivnosti informisanja, savjetovanja te procjene kompetencija pojedinih učenika. U profesionalnom informisanju bi se nastojalo učenicima pružiti informacije značajne za donošenje odluka o odabiru zvanja, zanimanja i područja rada.
Kroz program profesionalne orijentacije, učenicima će se nastojati pomoći u razvoju njihove karijere, što je kontinuirani proces. Stručna pomoć u donošenju odluka o daljnjem profesionalnom putu neke osobe jedna je od temeljnih funkcija savjetovanja u okviru profesionalne orijentacije. Zbog toga jača značaj cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja kroz niz aktivnosti informisanja, savjetovanja, procjene kompetencija i slično, kao pomoć pojedincima u odabiru najprimjerenijeg programa obrazovanja i/ili zapošljavanja. Ovaj dio programa izvest će se kroz kontinuiranu saradnju sa Zavodom za zapošljavanje koji daju svoj doprinos u profesionalnom informisanju učenika.

Dio programa koji spada pod profesionalno savjetovanje obuhvata izradu testova za profesionalno usmjeravanje i selekciju te individualno i grupno savjetovanje s ciljem boljeg upoznavanja vlastitih sposobnosti, vrijednosti i interesa.

Na temelju prikupljenih relevantnih podataka (obrazovna i radna istorija, sposobnosti, vrijednosti, interesi, motivacija) nastojaće se pomoći učenicima u donošenju odluka koje će odrediti daljnje profesionalne aktivnosti.

Profesionalna orijentacija podrazumijeva i individualne konsultativno savjetodavne razgovore učenika sa pedagogom škole, razrednikom i drugim predmetnim nastavnicima.
Profesionalna orijentacija će se promovirati kroz redovan nastavni rad, radionice, kao i kroz časove odjeljenske zajednice u obliku profesionalnog informisanja i savjetovanje, te postavljanje kutića za profesionalno informisanje. Ostvarit će se kontakti sa srednjim školama, Biroom za zapošljavanje i nevladinim sektorom s ciljem prezentacije određenih zanimanja učenicima škole. Planirano je da se u školi izvrši profesionalno informiranje, a to je moguće kroz redovnu nastavu i odgojni rad, jer se poslije srednje škole otvaraju širi putevi u život. U narednom periodu ćemo nastojat ostvarit bolju suradnju sa kantonalnim i općinskim službama. Kroz program profesionalne orijentacije planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Formiranje programa aktivnosti
- Formiranje tima koji će raditi na realizaciji programa
- Usvajanje programa rada
- obraditi temu: razlika između profesionalne orijentacije i profesionalne selekcije na časovima odjeljenjske zajednice
- pripremiti podatke o fakultetima sa područja općine i šire
- pripremiti predavanja za roditelje o važnosti prof. orijentacije
- održati predavanje na roditeljskim sastancima.
- za prof. orijentaciju učenika završnih razreda osnovnih škola sa područja TK-a
- u saradnji sa predmetnim nastavnicima maternjeg i stranog jezika na nastavnim časovima organizovati i realizovati način kreiranja vlastitog životopisa.,
- organizovati analizu individualnih potencijala u grupi i individualno kroz savjetodavni rad
- planirati aktivnosti vezano za profesionalnu orijentaciju učenika završnih razreda osnovnih škola sa područja TK-a
- na časovima odjeljenjske zajednice razgovarati sa učenicima o sklonostima, interesovanjima i osobinama ličnosti potrebnih za određeno zanimanje
- provesti anketiraje u cilju prikupljanja podataka o interesima učenika
- provesti testiranje učeničkih sposobnosti i crta ličnosti
- obrada i analiza podataka nakon testiranja
- interpretacija rezultata na panoima u prostorijama škole
- pripremiti podatke sa Biroa za zapošljavanje o stanju tržišta rada te prezentirati podatke učenicima
- upućivanje učenika na aktivnu primjenu interneta i aktuelnih WEB stranica koje daju potrebne informacije o zaposlenju
- u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli organizovati posjetu “Dani otvorenog univerziteta”
- organizovati posjetu osnovnim školama u TK-a i posjete učenika osnovnih škola našoj školi.
Kroz cijeli se ovaj program posebno ističe cjeloživotno obrazovanje, kao i poticanje i usmjeravanje učenika na cjeloživotno obrazovanje, jer je cjeloživotno obrazovanje i konstantno osposobljavanje preduslov uspješne karijere, ali i jedini način da se čovjek prilagodi stalnim promjenama i zahtjevima tržišta.

U okviru odgojnog rada u odjeljenskoj zajednici, planirano je da se obrade određene teme iz oblasti profesionalne orijentacije. Također, učenicima će se obezbjediti pristup računarima i adekvatnim testovima preporučenim od tima „Moja karijera“, a u cilju realizacije programa profesionalnog usmjeravanja. U tabeli ispod je dat pregled tih tema po razredima. U završnim razredima, u aprilu mjesecu, pedagog škole uraditi će testiranje učenika za pedagoški karton.
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com