Nastavničko vijeće JU MSŠ Tuzla čine svi nastavnici i saradnici škole i kao stručni organ škole obavlja sve poslove i zadatke utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju.

- Pripreme u izradi Godišnjeg programa rada škole
- Usvajanje školskog izvještaja interne evaluacije GPRŠ za školsku 2018/19.god.
- Priprema općeg roditeljskog sastanka
- Imenovanje Ispitnog odbora za polaganje maturskih/završnih ispita
- Imenovanje mentora pripravnicima
- Molbe učenika i roditelja
- Prijedlog Godišnjeg programa rada za 201/20.god
- Razmatranje programa rada aktiva i odjeljenskih vijeća
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec septembar
- Imenovanje komisijaza polaganje dopunskih ispita
- Imenovanje komisija kojima je istekao mandat
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Usvojiti plan instruktivno-konsultativne nastave za učenike koji polažu dopunske ispite
- Organizovati svečanu sjednicu u povodu Dana učitelja
- Pripremiti NPP I profile za struke koje obrazuje naša škola za potrebe PZ TK
- Razmatranje programa rada stručnih aktiva i odjeljenskih vijeća
- Razmatranje prijedloga stručnih aktiva za nabavku nastavnih sredstava
- Donošenje i realizacija odluke o izvođenju izleta za učenike
- Donošenje odluke o posjeti kulturnoj instituciji
- Analiza vođenja pedagoške dokumentacije
- Usvajanje prijedloga članova Vijeća roditelja i Vijeća učenika
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec oktobar
- Kolektivno stručno usavršavanje
- Individualno stručno usavršavanje
- Podnošenje izvještaja o izletu/sportskom danu
- Izvještaj direktora o radu sekcija i izvođenju praktične nastave koja se odvija van škole
- Interna klasifikacija-analiza trenutnog uspjeha učenika u učenju i vladanju
- Analiza ocjenjivanja učenika
- Pohvale i izricanje vaspitno disciplinskih mjera
- Svečana sjednica obilježavanja Dana škole
- Svečana sjednica obilježavanja Dana državnosti BiH
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec novembar
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Usvajanje ispitnih rokova za polaganje dopunskih ispita za redovne učenike
- Analiza posjete direktora časovima stručno-teoretske i općeobrazovne nastave
- Donošenje odluka o obilježavanju značajnih datuma i posjetama
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec decembar
- Utvrđivanje rasporeda i komisija za polaganje maturskog ispita za vanrednog kandidata
- Utvrđivanje tema za završni/maturski rad
- Imenovati komisije za usvajanje završnog računa
- Kolektivno usavršavanje
- Individualno usavršavanje
- Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika odjeljenja nakon I polugodišta- sjednice Odjeljenskih i Nastavničkog vijeća
- Realizacija fonda sati i nastavnih sadržaja za I polugodište
- Usvajanje školske interne evaluacije o GPRŠ
- Analiza pedagoške dokumentacije
- Analiza rada stručnih organa
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za I polugodište
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Realizacija programa stručnog usavršavanja
- Donošenje odluke o organizovanju školskih takmičenja
- Formiranje timova za organizovanje školskih takmičenja
- Analiza rada Razvojnog tima i Savjetodavnog vijeća
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec februar
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Analiza radaVijeća roditelja i Vijeća učenika
- Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred
- Prijedlozi plana prezentacije škole
- Analiza pedagoške dokumentacije
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec mart
- Praćenje kontinuiranog procesa ocjenjivanja
- Interna klasifikacija (sjednice Odjeljenskih i Nastavničkog vijeća)
- Analiza rada stručnih aktiva, sekcija, dopunske i dodatne nastave
- Izricanje vaspitno disciplinskih mjera
- Analiza realizacije fonda sati i nastavnih sadržaja
- Donošenje odluke o eventualnom produženju nastave za maturante
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec april
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Formiranje komisija za polaganje razrednog ispita
- Donošenje odluke o polaganju razrednih ispita
- Donošenje odluke o ispraćaju maturanata
- Formiranje komisije za organizaciju maturske večeri
- Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika završnih razreda
- Analiza pedagoške dokumentacije u završnim odjeljenjima
- Usvajanje prijedloga komisija za popravni ispit za maturante
- Utvrđivanje uspjeha maturanata nakon popravnih ispita
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec maj
- Kolektivno i individualno stručno usavršavanje
- Analiza realizacije fonda sati i nastavnih sadržaja
- Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika odjeljenja na kraju nastavne godine
- Prijedlozi za pohvale i nagrade učenicima
- Usvajanje prijedloga komisija za prijem učenika u I razred
- Rezultati prijema učenika u prvi razred
- Utvrđivanje komisija i termina za popravne ispite u avgustovskom roku
- Utvrđivanje komisija i termina za polaganje maturskih/završnih ispita u avgustovskom roku
- Izvještaji stručnih saradnika o radu za mjesec jun
- Izrada plana aktivnosti do kraja školske godine
- Analiza uspjeha učenika nakon popravnih ispita (na kraju školske godine)
- Formiranje odjeljenja za novu školsku godinu
- Određivanje razredništva za novoformirana odjeljenja
- Interna evaluacija godišnjeg programa rada
- Analiza rada Nastavničkog,odjeljenskog vijeća
- Analiza svih oblika nastavnog i vannastavnog rada
- Analiza rada Vijeća roditelja, Vijeća učenika i Razvojnog tima

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba